Badanie BCC: Co przyniesie 2019 rok – w ocenie przedsiębiorców?

Aby dowiedzieć się jak przedsiębiorcy oceniają kondycję swoich firm na koniec, niełatwego dla biznesu, 2018 roku oraz jak oceniają perspektywy na 2019 r., Business Centre Club przeprowadził coroczne badanie ankietowe wśród swoich członków – menedżerów i właścicieli firm z całego kraju.*

Wynika z nich, że:

  • podobnie jak w 2017 roku, niemalże dziewięciu na dziesięciu badanych przedsiębiorców uważa, że rząd nie poprawił w ostatnim roku warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
  • trzy czwarte ankietowanych przedstawicieli firm uważa, że sytuacja w Polsce w 2019 r. nie będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu,
  • jedna piąta przedsiębiorców uważa, że w nowym roku sytuacja finansowa ich przedsiębiorstwa poprawi się (rok temu wskazało tak więcej, bo 40% firm), blisko 69% ocenia że pozostanie ona zbliżona do tej w 2018 r. (rok wcześniej odpowiednio 37,5%); a nieco ponad 11% przewiduje, że będzie ona gorsza niż w ub. roku (w poprzednim badaniu – 22,9%),
  • znaczny wzrost ogólnych kosztów działalności gospodarczej w przyszłym roku przewiduje ponad 42% firm, tyle samo uważa, że koszty te, w porównaniu z 2018 r., umiarkowanie wzrosną,
  • umiarkowany wzrost obciążeń podatkowych zakłada w 2019 r. ok. 49% przedsiębiorców, zdaniem 31% będą one zbliżone do tych w kończącym się roku; jedna piąta prognozuje znaczny wzrost podatków w przyszłym roku,
  • ponad 61% przedsiębiorców zamierza w 2019 r. zwiększyć wynagrodzenia (w 2018 r. planowało tak 79,6%), a 40% planuje wzrost zatrudnienia (43% rok temu); blisko 49% firm deklaruje zatrudnienie na podobnym poziomie jak w 2018 r., a niespełna 39% poziom wynagrodzeń zbliżony do tych w mijającym właśnie roku; żadne przedsiębiorstwo nie zakłada scenariusza zmniejszenia wynagrodzeń,
  • 60% badanych przedsiębiorstw deklaruje, że planowane wydatki inwestycyjne będą na podobnym poziomie jak w 2018 roku (w poprzednim roku odpowiednio 49%), 20% planuje znaczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych (rok temu – 26,5%). Znaczne ograniczenie inwestycji deklaruje ok. 18% badanych podmiotów  planuje, a 10,2% nie planuje żadnych nowych inwestycji,
  • wzrost sprzedaży w 2019 r. w przedziale 5-10% prognozuje 40% ankietowanych firm; 26,7% – wzrost sprzedaży do 5%, a nieco ponad 22% – wzrost powyżej 10%,
  • 40% ankietowanych ocenia kondycję firmy na koniec 2018 r. jako dobrą, a nieco ponad 33% jako bardzo dobrą.

* INFORMACJE O BADANIU

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w grudniu 2018 roku wśród ponad 600 firm i 1000 menadżerów i właścicieli firm – członków BCC.

W internetowym badaniu udział wzięło: 47% dużych przedsiębiorstw, 36% – średnich firm oraz 17% małych przedsiębiorstw i mikrofirm.

Wśród ankietowanych przez BCC firm większość zajmuje się działalnością usługową (34,9%), przemysłowo-produkcyjną (27,9%), handlową (16,3%), budowlaną (11,6%), usługami finansowymi (4,7%) lub reprezentuje inne, niewymienione branże (4,6%).

fot. archiwum