Banki zarobiły mniej w I kwartale 2014

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane, z których wynika, że w I kwartale 2014 roku zysk netto sektora bankowego wyniósł 3,97 mld zł, tj. był niższy o 2,9% w ujęciu rocznym; natomiast obrót w tym okresie wyniósł 14,09 mld zł, tzn. był o 3,2% wyższy niż rok wcześniej.
Wynik odsetkowy zamknął się w kwocie 9,25 mld zł, był więc o 13% wyższy rdr; wynik prowizyjny osiągnął 3,41 mld zł, czyli spadł o 2,1%.

Wartość kredytów dla całego sektora bankowego, łącznie z oddziałami zagranicznymi, wyniosła 853,45 mld zł, a więc zwiększyła się o 4,5%. Natomiast wartość depozytów osiągnęła kwotę 778,15 mld zł, tzn. wzrosła o 6,0%.

Przedsiębiorstwom udzielono kredytów o łącznej wartości 286,46 mld zł, co oznacza wzrost o 4,4% w skali roku. Wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła w tym czasie o 4,5% do 561,76 mld zł.

Wartość kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, na koniec marca 2014 r., urosła o 4,2% do kwoty 340,11 mld zł; z tego wartość kredytów w walucie obcej spadła o 5,9% do 167,95 mld zł, a kredytów w złotych wzrosła o 16,4% do 172,16 mld licząc rok do roku.

Na koniec marca br. wartość kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych zamknęła się w kwocie 126,22 mld zł, tzn. że była wyższa o 3,6% rok do roku.

O 1,4% w skali roku spadła wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości i wyniosła 71,69 mld zł na koniec marca 2014 roku.

Wzrosła o 6,0% w skali roku wartość depozytów ogółem – do kwoty 778,15 mld zł, a w tym wartość depozytów gospodarstw domowych wyniosła 563,09 mld zł, co oznacza wzrost o 5,6% rdr ; natomiast depozyty przedsiębiorstw zwiększyły się o 7,3% do 197,22 mld zł rdr.