Będzie można budować dom bez pozwolenia na budowę

Niebawem będzie można budować domy jednorodzinne tylko na podstawie zgłoszenia projektu budowlanego do urzędu, bez konieczności występowania o decyzję o pozwoleniu na budowę. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dopracowało projekt zmian w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Nowe prawo zakłada, że do urzędu wystarczy zgłoszenie przez inwestora budowy wraz z dołączonym projektem. Musi być przy tym spełniony warunek, że „obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działki”. Określenie czy inwestycja oddziałuje na sąsiadujące działki należeć będzie do obowiązków projektanta, a urząd jedynie zweryfikuje tę informację w ramach prowadzonego postępowania.

Zniesiony będzie także obowiązek inwestora dołączania do projektu budowlanego zapewnienia dostaw mediów, jak energia elektryczna, woda, ciepło, gaz, oraz warunków przyłączenia do lokalnych sieci. Ten etap będzie dopiero weryfikowany z chwilą oddawania obiektu do użytku. Niektórzy specjaliści twierdzą, że tu kryć się może ryzyko dla inwestora.

Zupełnie nowym rozwiązaniem będzie sposób powiadamiania sąsiadów o planowanej inwestycji. Można to będzie czynić w dwojaki sposób – albo przez umieszczenie na terenie przyszłej inwestycji tablicy informacyjnej, co najmniej 7 dni przed datą zgłoszenia projektu do urzędu; albo – przez dołączenie do zgłoszenia pisemnych oświadczeń sąsiadów o tym, że zostali poinformowani o planowanej budowie. Sąsiedzi będą mieli prawo żądania od urzędu wydania sprzeciwu, a w razie odmowy będą mogli składać zażalenie. Inwestor nie będzie musiał czekać z rozpoczęciem budowy na rozstrzygnięcie czy sprzeciw jest uzasadniony czy nie. W przypadku jednak, gdy sprzeciw będzie uznany, będzie zobowiązany do wstrzymania robót.

Czas oczekiwania na rozpoczęcie budowy ulegnie skróceniu, gdyż urząd nie będzie musiał wydawać decyzji o pozwoleniu na budowę – wystarczy jego milcząca zgoda. Skrócona zostanie też lista inwestycji nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Rozpoczęcie budowy na podstawie jedynie zgłoszenia z projektem możliwe będzie jedynie na obszarach objętych planem miejscowym, a tam, gdzie ich nie ma, konieczne będzie uzyskanie warunków zabudowy.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje także tradycyjne postępowanie o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawa ma wejść w życie po trzech miesiącach od dnia jej ogłoszenia.