Charków miastem międzynarodowej konferencji

W dniach 28-29 maja 2015 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Europejski Instytut Nieruchomości i Fundację Współpracy Polsko-Ukraińską PAUCI. Konferencję poprzedziło wręczanie Doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. Beketova w Charkowie prof. Leszkowi Balcerowiczowi. W okazjonalnej laudacji podkreślono szczególne zasługi Profesora w reformowaniu nie tylko polskiej gospodarki, ale również zwrócono uwagę na wpływ, jaki miał on na proces reformowania w krajach Europy Środkowo Wschodniej.

Podkreślano, iż wiele krajów naszego regionu nie byłoby dziś na ścieżce wzrostu gospodarczego, ani w strukturach Unii Europejskiej, gdyby nie jego konsekwentna i niezłomna reformatorska postawa.

Szczególnie ciekawym elementem towarzyszącym Konferencji była prezentacja wydanej w języku ukraińskim i rosyjskim książki prof. Leszka Balcerowicza „Bitwa o reformę”. W okolicznościowym wystąpieniu autor podkreślił trzy główne aspekty, które legły u podstaw sformułowanej przez niego i realizowanej reformy. Po pierwsze, ważne, aby za inicjatorem reform stał silny, kompetentny i zdyscyplinowany zespół, który będzie nadzorował i wdrażał cały proces reformatorski. Po drugie, reformy muszą być odpowiednio głębokie, aby dotykały wszystkich głównych obszarów zmian, a także muszą być prowadzone szybko, ponieważ proces reformowania przynosi, z natury rzeczy, w pierwszym okresie negatywne doświadczenia i odczucia społeczne.

Konieczny entuzjazm i akceptacja dla procesu reformowania, jak uczy doświadczenie wielu krajów, dosyć szybko ustępuje nastrojom zmęczenia i zniechęcenia dla działań reformatorskich. W bardzo interesującej i wielowątkowej dyskusji uczestników spotkania najczęstszym pytaniem stawianym szczególnie przez ludzi młodych, pracowników naukowych, było pytanie o rekomendację na obecnym etapie zmian na Ukrainie. Profesor zwrócił uwagę, iż każdy kraj musi podążać swoją drogą, a to co wspólne i uniwersalne to poszanowanie dla zasad liberalnej gospodarki, transparentnej i wolnej od korupcji.

Konferencji towarzyszyło kilka wyjątkowych wydarzeń. Do najważniejszego należało uroczyste złożenie przez polskich uczestników konferencji kwiatów na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Piatichatkach (Charków), będącym jednym z czterech cmentarzy katyńskich.

Konferencja obejmowała sześć bloków tematycznych, wśród których dominowała problematyka wdrażania standardów europejskich na obecnym etapie reformowania gospodarki ukraińskiej. Innym ważnym tematem konferencji były zagadnienia związane z rozwojem regionalnym, w tym szczególnie budowa i zarządzanie miastem inteligentnym. Chodź w warunkach Ukrainy trudno mówić dziś o smart citys na obecnym etapie, to przecież trzeba zrobić pierwszy krok, chodźmy były to proste działania energooszczędne związane z termomodernizacją, wyminą źródeł ciepła, opomiarowaniem mieszkań i obiektów użyteczności publicznej. W oparciu o doświadczenia polskie, ale i innym krajów EU, wielu uczestników wskazywało, iż bez zbudowania świadomości obywatelskiej i postaw konsumentów nakierowanych na racjonale wykorzystanie energii nie uzyskamy postępu w tej dziedzinie.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia prof. Leszka Balcerowicza, Olega Dubisha, wiceprezesa Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej PUIG, Jana Piełko, dyrektora Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI czy Bolesława Melucha Doradcy Zarządu Związku Banków Polskich, a także Janusza Lipińskiego, Wiceprezesa Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Wszyscy oni zwracali uwagę na potrzebę wykorzystania doświadczeń zarówno polskich, jak i europejskich w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, które będzie partnerem dla demokratycznej władzy.

Bolesław Meluch, reprezentujący również Europejski Instytut Nieruchomości, zwrócił uwagę na instrumenty finansowe, które wprowadzane odpowiedzialne uruchomią procesy inwestycyjne na rynku nieruchomości (kredyt hipoteczny), a Janusz Lipiński przedstawił doświadczenia polskie i europejskie w zakresie profesjonalizacji na rynku nieruchomości oraz budowaniu zrozumiałych mechanizmów zarządzania rynkiem.

W czasie dyskusji szukano odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany są najpilniejsze, aby wyeliminować korupcję i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dla inwestorów zagranicznych. Ważnym głosem w dyskusji były wystąpienia przedstawicieli polskich instytucji działających od wielu lat na Ukrainie, w tym m.in. dyrektora Kredo Banku S.A. oraz przedstawiciela grupy PZU Wolodymyra Gerasymenko. O roli organizacji pozarządowych mówiono w czasie ostatniej sesji konferencji, a szczególnie podkreślić należy wystąpienie Jana Piekło, Dyrektora Zarządzającego PAUCI. Przedstawił ona bardzo ciekawe doświadczenia, związane z wieloletnim funkcjonowaniem PAUCI na Ukrainie, a także zwrócił uwagę na rolę INGO w innowacyjnym i konkurencyjnym rozwoju europejskich miast i regionów.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Janusza Sepioła, architekta i urbanisty – Senatora RP, który w ciekawy sposób przedstawił krajową politykę miejską wspieraną funduszami europejskimi. To polskie doświadczenie może być bardzo pomocne, szczególnie, gdy Ukraina w przyszłym roku będzie mogła liczyć na większą pomoc z Unii Europejskiej.

W nurcie tej dyskusji ważnym głosem było wystąpienie Jana Granata, byłego Generalnego Konsula RP w Charkowie, który wiele uwagi poświęcił tworzeniu budżetów obywatelskich, a także roli organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie polskich miast.

Konferencję podsumował prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości Jacek Kolibski, który podziękował za pomoc i wsparcie panu Stanisławowi Łukasikowi, Generalnemu Konsulowi RP w Charkowie oraz władzom uczelni, w tym pani doktor Natalii Bibik, która była „dobrym duchem” Konferencji zarówno na etapie przygotowań, jak i w jej trakcie. Wyrazy podziękowania skierował też do sponsorów polskich i ukraińskich, bez których Konferencja nie mogłaby się odbyć. Na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie Rektora Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej w Charkowie, prof. Władimira Babajewa, który podkreślił, iż fakt, że tak wielu uczestników przyjechało do Charkowa w tym trudnym okresie, jest szczególnie ważny, bo o wsparciu i przyjaźni łatwo jest mówić z Brukseli, Warszawy, Berlina, a znacznie trudniej być obecnym tu, na miejscu w Charkowie.

Jacek Kolibski, Renata Talaga

Europejski Instytut Nieruchomości

 

Translate »