Czy nowoczesne usługi biznesowe będą się lokować w średnich miastach?

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przeanalizował 35 miast średniej wielkości pod kątem ich atrakcyjności dla inwestorów poszukujących lokalizacji pod działalność biznesową i tworzenie nowych miejsc w sektorze usług biznesowych (BPO, SSC, IT, R&D).

Wyniki raportu zostały zaprezentowane podczas konferencji z udziałem m.in. Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju, prezydentów miast oraz przedstawicieli firm z sektora. Raport, stworzony przez zespół badaczy ABSL, wskazuje na możliwe szanse rozwoju sektora w 35 badanych miastach średnich, ocenia ich obecny potencjał i bariery dla inwestycji oraz przedstawia rekomendacje działań, które pozwolą stworzyć odpowiednie warunki dla inwestorów.

– W raporcie odpowiadamy m.in. na pytania: czy mniejsze miasta regionalne i subregionalne mogą̨ stać́ się̨ atrakcyjną alternatywą dla dużych ośrodków miejskich w zakresie inwestycji BPO/SSC/IT/R&D, jaki typ firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych są̨ w stanie przyciągnąć w największym stopniu oraz które z badanych miast mają w tym zakresie największy potencjał. W ramach prac nad raportem ocenialiśmy m.in. poziom rozwoju i dostępności infrastruktury społecznej i gospodarczej w miastach średnich, wyposażenie instytucjonalne i jego jakość́ pod kątem potrzeb inwestorów, przyjrzeliśmy się twardym czynnikom atrakcyjności inwestycyjnej tych miast, w tym dostępności transportowej oraz dostępnej powierzchni biurowej i inwestycyjnej. Bardzo ważnym wśród analizowanych czynników jest kapitał ludzki i dostępność́ wykwalifikowanych kadr, w szczególności w zakresie usług finansowo – księgowych, informatyki i poziomu znajomości języków obcych – komentuje Janusz Górecki, szef zespołu ekspertów przygotowujących raport, Head of Sector Research & Analytics, ABSL.

Na potrzeby raportu, zespół badaczy z ABSL stworzył syntetyczny wskaźnik potencjału miast średnich dla inwestycji BPO/SSC/IT/R&D, w ramach którego miasta otrzymywały punkty w skali od 1 do 100 w kilku obszarach – kapitału ludzkiego (m.in. wykształcenie i kompetencje pracowników), polityki proinwestycyjnej (m.in. działania miast ułatwiające inwestycje), infrastruktury dla sektora (m.in. istnienie odpowiedniej powierzchni biurowej), dostępności transportowej. We wskaźniku zostały ujęte również takie składowe jak liczba osób obecnie zatrudnionych w sektorze, poziom i jakość życia, współpraca uczelni z biznesem oraz poziom wynagrodzeń.

Potencjał inwestycyjny miast zależy od kombinacji czynników, jednak największe znaczenie dla rozwoju sektora w średnich miastach ma kapitał ludzki. Jego dostępność i jakość w największym stopniu wpływa na zdolność danego ośrodka do przyciągnięcia lub wykreowanie inwestycji. Wyniki badania wskazują, że zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w analizowanych miastach jest bardzo duże. Miękkie czynniki lokalizacji, takie jak proinwestycyjna postawa władz lokalnych, są istotne, ale bez posiadania odpowiednich „twardych” czynników, np. dostępności osób o odpowiednich kwalifikacjach językowych i kompetencjach technicznych, akceptowalnej dostępności transportowej do ośrodka metropolitalnego, dostępności przestrzeni biurowych, miasta średnie będą mieć trudności z pozyskaniem inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych, a przede wszystkim tych centrów, w których przeważają zaawansowane działalności.

– Szanse na rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w badanych miastach są silnie zróżnicowane. Zależą od sytuacji poszczególnych ośrodków w zakresie analizowanych w raporcie czynników lokalizacji inwestycji istotnych z punktu widzenia sektora. Najwyżej ocenione miasta w raporcie – Opole, Tarnów, Płock, Elbląg, Nowy Sącz, Kalisz, Legnica, Koszalin, Gorzów Wielkopolski i Piła – charakteryzują się̨ co najmniej ponadprzeciętnym potencjałem inwestycyjnym dla centrów BPO, SSC, IT, R&D i mogą̨ stać́ się̨ trwałym elementem ekosystemu sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Ich szanse na rozwój analizowanej branży zależą̨ jednak od szeregu działań prorozwojowych i proinwestycyjnych na poziomie lokalnym – komentuje Janusz Górecki.

Głównymi przewagami miast średnich dla sektora nowoczesnych usług biznesowych mogą być niższe koszty prowadzenia działalności (przede wszystkim koszt wynajmu powierzchni biurowej oraz oczekiwania płacowe pracowników) oraz niższa rotacja kadry. Trudności wiążące się z pozyskiwaniem talentów mogą w niedalekiej przyszłości skłonić część firm nie tylko do poszukiwania zasobów w miastach średnich i przenoszenia ich „do siebie”, ale i tworzenia nowych, często niefunkcjonujących jeszcze na polskim rynku struktur organizacyjnych – na przykład sieci małych, lokalnych oddziałów raportujących do centrali. Taka możliwość dotyczy w szczególności firm IT. Ze względu na specyfikę działalności firmom IT łatwiej jest tworzyć niewielkie oddziały w miastach średnich i wykorzystać możliwości rozwoju biznesu w oparciu o lokalne zasoby kadrowe w badanych ośrodkach. Drugą grupą firm mogących znacząco wpłynąć na rynek pracy w wybranych miastach są duże przedsiębiorstwa poszukujące oddziału satelickiego, w których mogą ulokować obsługę części procesów (zazwyczaj mniej wiedzochłonnych). Wzrost małych, kreatywnych firm w sektorze ICT może dać szansę na rozwój usług zaawansowanych.

– Sektor usług dla biznesu nie rozwinie się w miastach średnich z dnia na dzień. Konieczna jest praca nad twardymi czynnikami, takimi jak dostępność osób o odpowiednich kwalifikacjach językowych i kompetencjach technicznych, dobra komunikacja z metropolią czy dostępność przestrzeni biurowych, żeby miasta średnie mogły konkurować o pozyskanie inwestorów z analizowanej przez nas branży. Niezmiernie ważne są działania mające na celu wykształcenie i zatrzymanie młodych ludzi w średnich miastach. Wśród rekomendacji przedstawionych w raporcie wskazujemy również jak ważną rolę odgrywa współpraca uczelni wyższych z biznesem – dodaje Janusz Górecki z ABSL.

fot. archiwum