Europejskie standardy w rozwoju gospodarczym i ich implementacja na Ukrainie

Podpisanie umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską w 2014 r. otwiera szerokie pole do współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami gospodarczymi Ukrainy i krajów Unii Europejskiej. Szczególną rolę w organizowaniu i promowaniu tej współpracy może odgrywać Polska jako jej bezpośredni sąsiad, który konsekwentnie dzieli się doświadczeniami z okresu swojej transformacji i wspiera wszelkie działania zmierzające do umocnienia pozycji Ukrainy w ramach partnerstwa wschodniego.

j.kolibski kadrW ramach umowy o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Państwowym Charkowskim Uniwersytetem Gospodarki Miejskiej im. Beketova w Charkowie, Europejski Instytut Nieruchomości oraz Fundacja PAUCI proponują zorganizowanie międzynarodowej Konferencji na Uniwersytecie w Charkowie poświęconej szeroko rozumianym zagadnieniom zarządzania i wprowadzania europejskich standardów do gospodarki ukraińskiej w oparciu o doświadczenia polskie i europejskie.

Konferencja mogłaby stać się ważnym wydarzeniem o charakterze naukowym i biznesowym, ponieważ reformowana i modernizowana gospodarka Ukrainy potrzebuje wprowadzenia nowych europejskich metod zarządzania i to zarówno w procesach gospodarczych, jak i zarządzania miastem i jego instytucjami przy wykorzystaniu międzynarodowych standardów. Tylko wtedy zewnętrzny kapitał inwestycyjny będzie mógł aktywie uczestniczyć w procesie modernizacji gospodarki na Ukrainie. Liderami takich zmian w sposób naturalny mogłyby być współpracujące uczelnie, szczególnie, że posiadają one wysoki potencjał intelektualny, wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu nauki i wdrażaniu projektów w zakresie zarządzania projektami technologicznymi oraz budowaniem europejskich standardów związanych z procesami inwestycji i zarządzania na rynkach nieruchomości.

Jednym z wiodących tematów takiej konferencji proponujemy uczynić problematykę przekształcenia miast ukraińskich w nowoczesne struktury miejskie, efektywnie zarządzane

o przyjaznej i funkcjonalnej architekturze, w których przestrzeń publiczna jest formą dialogu społecznego i podnosi jakość życia mieszkańców. Szczególnie dużo ma tutaj do zaproponowania polska strona, z uwagi na to, że idea inteligentnego miasta nie tylko jest powszechnie akceptowana, ale jest realnie wprowadzana w życie w wielu polskich aglomeracjach.

Wizja „smart city” opierać się powinna na trzech krokach:

  • tworzenie przestrzeni miejskiej infrastruktury,
  • zaangażowanie mieszkańców w realizację polityki miejskiej,
  • wykorzystanie nowoczesnych usług informatycznych i finansowych.

Koncepcja przebudowy miast w kierunku „smart city” może stać się szansą dla większości dużych miast na Ukrainie na zrównoważony rozwój i demokratyczne zarządzanie przestrzenią publiczną. Przyniesie to z pewnością poprawę jakości życia mieszkańców i wpłynie na poprawę warunków środowiska naturalnego.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż pozycja Uniwersytetu im. Beketova, jako wybitnego ośrodka kształcącego kadrę dla procesów miejskiej gospodarki i zarządzania, upoważnia aby wypracowane mechanizmy doskonalenia i wdrażania innowacji w tym zakresie, promować na terenie całej Ukrainy. Już dziś Akademia Górniczo Hutnicza i Państwowy Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. Beketova współpracują w realizacji innowacyjnych form małej akademickiej przedsiębiorczości. W latach 2013 – 2014 został zrealizowany Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Charkowie, którego otwarcie odbyło się w czerwcu ubiegłego roku. Powołanie Inkubatora poprzedziły działania polegające na szkoleniu potencjalnych firm zaangażowanych w tę działalność, kilkukrotne staże w podobnych instytucjach w Polsce, a także bieżąca współpraca w ramach projektu ukraińskich i polskich specjalistów. Te dobre doświadczenia organizatorzy konferencji chcieliby poszerzyć o spotkanie w trakcie konferencji przedstawicieli międzynarodowego biznesu, uznanych firm i korporacji, które mogłyby wspierać przemiany gospodarcze i ustrojowe na Ukrainie.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji, a także do uczestnictwa w panelu gospodarczym, instytucje i firmy z zakresu doskonalenia systemów prawnych i ekonomicznych, firmy zajmujące się problematyką energooszczędności i mające doświadczenia w zakresie termomodernizacji. Problematyka konferencji będzie interesująca również dla firm działających w obszarze inwestycji na rynkach nieruchomości, angażujących się w przedsięwzięcia biznesowe, których celem jest nawiązanie współpracy z firmami ukraińskimi.

W konferencji przewidujemy udział europejskich instytucji finansowych takich jak EBI, EBOR lub Bank Światowy – Agenda Ukraińska, a także instytucji wspierania biznesu   związanych z Unią Europejską.

Konferencja ta służyć będzie przygotowaniu wewnętrznych standardów dla Ukrainy, które będą pomocne przy realizowaniu postanowień Umowy Stowarzyszeniowej i innych dokumentów międzynarodowych służących do doprowadzenia instytucji i firm ukraińskich do wymogów międzynarodowych.

Bardzo liczymy na komponent biznesowy w konferencji, który powinien pokazać w praktyce bariery jakie stoją przed Ukrainą, aby w sposób zdecydowany nastąpiło zwiększenie inwestycji oraz bezpieczeństwa na rynku ukraińskim.

Organizatorzy przewidują wystąpienie do organizacji Międzynarodowych oraz Fundacji wspierających działania demokratyzujące i prorozwojowe na Ukrainie, a także do kręgów biznesu, które inwestując w pomoc techniczną osiągać będą w przyszłości korzyści gospodarcze z własnych inwestycji na tym rynku.

Konferencję organizują Fundacja PAUCI oraz Europejski Instytut Nieruchomości. Sekretariat konferencji prowadzić będzie biuro PAUCI w Kijowie i w Warszawie oraz Europejski Instytut Nieruchomości.

Jacek Kolibski

Europejski Instytut Nieruchomości

fot. Kraków/ autor: Jakub Hałun/ org.wikipedia.pl