Aktywa nieruchomości o zwiększonym ryzyku osiągnęły wartość 264 mld euro

W najnowszym raporcie „Europejski rynek sprzedaży wierzytelności hipotecznych w trzecim kwartale 2014 r.” (European Real Estate Loan Sales Market Q3 2014), przygotowanym przez firmę Cushman & Wakefield, eksperci z działu ds. finansowania korporacyjnego w krajach EMEA szacują zaangażowanie europejskich firm zarządzających aktywami w nieruchomości o zwiększonym ryzyku (non-core) na prawie 264 mld euro.

Raport zawiera szczegółową analizę 10 europejskich firm zarządzających aktywami w celu określenia ich łącznego zaangażowania brutto w nieruchomości o zwiększonym ryzyku i na tej podstawie oszacowano przewidywany na najbliższe lata wolumen sprzedaży wierzytelności związanych z nieruchomościami komercyjnymi (CRE) oraz nieruchomości sprzedawanych po przejęciu własności (REO). Przedstawione dane prezentują wartość nominalną wierzytelności CRE, wierzytelności z kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości mieszkaniowych oraz nieruchomości REO w Europie, którymi dysponują podmioty ustanowione przez rządy państw europejskich w celu skupowania i upłynniania „złych aktywów” banków krajowych.

Europejskie firmy posiadają łącznie aktywa o zwiększonym ryzyku szacowane na ok. 264 mld euro brutto (ok. 173 mld euro netto po uwzględnieniu odpisów na należności stracone). W sumie na firmy zarządzające aktywami przypada ok. 45% całkowitego zaangażowania wszystkich europejskich podmiotów finansowych, co wskazuje na ich duże znaczenie w obecnych i przyszłych procesach oddłużania.

Według danych firmy Cushman & Wakefield wartość transakcji sprzedaży wierzytelności CRE i nieruchomości REO wyniosła od początku bieżącego roku 54,9 mld euro, czyli więcej niż w latach 2012 i 2013 razem wziętych. Z uwagi na wartość obecnie zawieranych i planowanych transakcji szacowaną na odpowiednio 30,8 mld euro i 24 mld euro, łączny wolumen obrotów w 2014 r. może przekroczyć poziom 60 mld euro.

  • Prawie 40% nieruchomości o zwiększonym ryzyku, którymi dysponują firmy zarządzające aktywami, znajduje się na rynku hiszpańskim – niemal w całości zdominowanym przez SAREB.
  • Aktywa mieszkaniowe i nieruchomości komercyjne CRE stanowią odpowiednio 51% i 31% aktualnego zaangażowania w nieruchomości o podwyższonym ryzyku firm zarządzających aktywami.
  • Wartość transakcji oddłużania zrealizowanych przez europejskie firmy zarządzania aktywami wyniosła już 96,7 mld euro, co stanowi ok. 27% łącznego początkowego zaangażowania.
  • W najbliższych 5-10 latach utrzyma się wysoka aktywność firm zarządzających aktywami, a w samym 2015 r. obroty na rynku mogą przekroczyć 40 mld euro.
  • Największym rynkiem jest nadal Wielka Brytania, na którą przypadło 37% wolumenu zawartych transakcji. Udziały w obrotach Hiszpanii i Irlandii wyniosły odpowiednio 25% i 21%.
  • W trzecim kwartale 2014 r. wzrosła liczba transakcji sprzedaży na wtórnym rynku przez nabywców aktywów o bardzo dużej wartości oraz sprzedaży banków.
  • Firmy private equity w dalszym ciągu są głównym graczem na rynku – przypadło na nie 76% wszystkich transakcji zakupu wierzytelności CRE i nieruchomości REO w Europie.

Frank Nickel, prezes wykonawczy grupy ds. finansowania korporacyjnego firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA: „Na rynku inwestycyjnym nadal dominują Wielka Brytania, Hiszpania i Irlandia, ale globalny kapitał zaczynają po raz pierwszy przyciągać także nowe lokalizacje. Zważywszy na przeprowadzane analizy jakości aktywów trend ten utrzyma się w przyszłości i będzie sprzyjać procesom oddłużania. Niemniej jednak inwestorzy zachowują ostrożność wobec nowych rynków, zwracając szczególną uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na obowiązujący w danym kraju system prawny”.

Federico Montero, dyrektor ds. sprzedaży wierzytelności w Cushman & Wakefield w regionie EMEA: „Wiele banków europejskich będzie musiało ostatecznie stawić czoła faktom. W przypadku posiadania „złych aktywów” będą zmuszone do ich przeklasyfikowania w stress-testach, co z kolei może spowodować pewne problemy związane z wymogami kapitałowymi. Po dużym sukcesie irlandzkich i hiszpańskich firm zarządzających aktywami rządy innych państw europejskich mogą również zdecydować się na utworzenie podobnych firm, których zadaniem byłaby restrukturyzacja zaangażowania w nieruchomości o podwyższonym ryzyku”.