Oczekiwania przedsiębiorców wobec nowego rządu – raport Gabinetu Cieni BCC

W środę, 9 października, odbyło się XXX posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, które poświęcone było oczekiwaniom biznesu. Gospodarczy Gabinet Cieni BCC opracował raport, który zawiera konkretne propozycje do wdrożenia po wyborach przez nowe władze.

Są to: zatrzymania bardzo wysokiej inflacji prawa gospodarczego, szczególnie w obszarze podatków PIT i CIT, w połączeniu z dużo większą jednoznacznością przepisów. Usprawnienia rejestracji pracowników cudzoziemskich m.in. skrócenie rejestracji do 48h poprzez przeniesienie zadań Urzędów Wojewódzkich do Powiatowych Urzędów Pracy. Poszerzenia listy państw, z których pracodawcy mogą pozyskiwać pracowników na uproszczonych zasadach, możliwość wydłużenia okresu legalnej pracy cudzoziemca w Polsce i urzędowe przyspieszenie legalizacji ich pracy. Wzrostu podaży pracy poprzez silne zachęty do aktywności zawodowej pracowników 50+, studentów oraz ułatwienie matkom powrotu do pracy – domagają się przedsiębiorcy od Parlamentu i rządu nowej kadencji.

Przedsiębiorcy oczekują m.in. odstąpienia od zmian, które spowodują osłabienie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz mogą spowodować odpływ lub zmianę metody rozliczania wynagrodzenia za wykonywaną pracę/usługi (m.in. zniesienie limitu 30-krotności); zmniejszenia klina podatkowego (pozapłacowych kosztów pracy), w szczególności poprzez znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku.

Konieczne jest także nadanie ochronie zdrowia najważniejszego priorytetu w państwie, uznania wydatków na ochronę zdrowia jako inwestycji (a nie kosztu) i jako koła zamachowego całej gospodarki.

Zdaniem Gabinetu Cieni BCC obywatele oczekują również zreformowania zarządzania jakością powietrza – można to rozpocząć od zintegrowania działań samorządowych wynikających z prawa europejskiego z rządowymi działaniami naprawczymi pn. „czyste powietrze”.

Kluczowe regulacje powinny być uzgadniane w Radzie Dialogu Społecznego.

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club to think tank powołany w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności polskich firm. W skład GGC BCC wchodzą wybitni gospodarczy fachowcy, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne.

fot. archiwum

Translate »