Rewolucja w sprzedaży nieruchomości – przez 5 lat będzie obowiązywać rękojmia

Nowa ustawa o ochronie praw konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014r., znacznie wzmocniła jego pozycję wobec sprzedającego i zrówna w tym zakresie z pozycją, jaką ma kupujący przedsiębiorca. Najważniejsza sprawa to wydłużenie okresu trwania rękojmi.

Marta Kawecka _adw. WGN adw. Marta Kawecka, Dział Prawny WGN:

– Rękojmia za wady fizyczne rzeczy ruchomych zostanie wydłużona z 1 roku do 2 lat, w przypadku nieruchomości będzie to jednak wydłużenie z 3 lat do 5 lat.

Kolejna, istotna zmiana: od 25 grudnia 2014r. konsument, który wykrył wady kupionej rzeczy ruchomej, może domagać się zamiast naprawy, wymiany rzeczy, obniżki ceny, bądź zwrotu pieniędzy, chyba że sprzedający niezwłocznie sam rzecz naprawi lub wymieni, ale może tego dokonać tylko jeden raz. Kolejna naprawa lub wymiana już nie wchodzi w rachubę. Klient wtedy może odstąpić od umowy. Jest to zrównanie w tym zakresie praw kupującego – przedsiębiorcy, z prawami konsumenta. Klient oczywiście nie może jednak odstąpić od umowy i domagać się zwrotu pieniędzy, czy też obniżenia ceny, jeśli wada ma charakter wady nieistotnej.

Bardzo istotną zmianą jest również możliwość dochodzenia swoich praw, także wtedy, gdy za wady produktu nie odpowiada bezpośrednio sprzedający, ale np. producent.

Nowe prawo mówi wyraźnie, że na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego, przedstawia się jako producent. W takim przypadku odpowiedzialność również spada na sprzedającego, chyba, że sprzedawca nie znał zapewnień producenta co do produktu, ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem takiej umowy.

Wadą fizyczną jednak – na mocy nowych uregulowań – jest również wadliwe zamontowanie kupionego produktu. Zgodnie z nowymi przepisami: „sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.”

W takiej sytuacji kupujący może żądać zdemontowania rzeczy i jej ponownego montaży po naprawie lub wymianie. Jeśli jednak koszt demontażu i powtórnego zamontowania rzeczy będzie przewyższał jej cenę, wówczas nadwyżkę – z własnych środków – będzie musiał ponieść kupujący.

Kolejna kwestia to tzw. domniemanie istnienia wady. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, jeśli konsument w ciągu pół roku od dostarczenia towaru odkrył jego istotną wadę, przysługiwało mu prawo z tytułu rękojmi, gdyż uznawało się, że wada ta istniała także przed przekazaniem rzeczy (a kupujący nie został o tym fakcie poinformowany przez sprzedawcę). W takiej sytuacji to sprzedający miał za zadanie udowodnić, że wady nie było. Od 25 grudnia 2014r. okres domniemania istnienia wady został wydłużony do 1 roku.

Na koniec jeszcze kilka zdań o zmianach dotyczących gwarancji. Zgodnie z nowymi przepisami – na czas dochodzenia praw z tytułu gwarancji, zawieszony zostaje czas biegu rękojmi. Od 25 grudnia 2014r, jeśli okres gwarancji nie zostanie inaczej określony, wynosi on 2 lata, a nie jak dotychczas – 1 rok. Ponadto sprzedający ma 14 dni na wykonanie obowiązków gwarancyjnych.

Adw. Marta Kawecka

Dział Prawny WGN

 

Translate »