Roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej – co warto wiedzieć?

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to moment podsumowania działalności wspólnot mieszkaniowych w roku ubiegłym. Choć zarząd lub zarządca może zwoływać zebrania zawsze na wniosek właścicieli lokali, to jednak zgodnie z prawem zobowiązany jest przede wszystkim do organizacji rocznego zebrania wspólnoty.

Mariusz Łubiński _Admus – Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o własności lokali musi ono zostać zwołane (przez zarząd wspólnoty lub zarządcę wskazanego w umowie) najpóźniej do 31 marca – podkreśla Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus. Jednak zebranie to nie tylko podsumowania, ale co niezwykle istotne – moment ustaleń dotyczących działania zarządu w przeciągu najbliższego roku.

Po pierwsze: dla kogo?

Zarządca lub zarząd zobowiązani są do zwołania (przynajmniej raz w roku) zebrania właścicieli. Co jednak w sytuacji, gdy osoby zobowiązane prawnie do organizacji zebrania nie dopełnią swoich obowiązków w terminie? Zgodnie z przepisami (art. 30 ust. 1b) w takich okolicznościach zebranie może zwołać każdy właściciel lokalu należącego do wspólnoty.

Po drugie: terminy!

Jest kilka terminów, o których należy pamiętać w związku z organizacją zebrania. Pierwszy dotyczy tego, ile czasu zarządca ma na jego organizację. Tutaj nie należy przekroczyć daty 31 marca. Kolejny (od którego być może należałoby tak naprawdę zacząć) odnosi się do prawnych regulacji dotyczących wcześniejszego powiadomienia lokatorów o planowanym zebraniu. – Takie pisemne zawiadomienie powinno być właścicielom lokali wysłane przynajmniej siedem dni przed ustalonym terminem zebrania – zaznacza Mariusz Łubiński. – Jest to niezwykle ważna kwestia, ponieważ właściciel niepoinformowany o zebraniu może na tej podstawie zakwestionować ważność podjętych na nim ustaleń – dodaje Łubiński.

Po trzecie: co ustalamy?

Zarządca jest także zobowiązany dostarczyć wraz z zawiadomieniem informacje nie tylko dotyczące miejsca i czasu spotkania, ale i przygotować plan porządku obrad oraz wskazać kwestie, które będą przedmiotem głosowania. Choć ustawa o własności lokali wspomina także o tym, jakie aspekty powinny zostać poruszone na zebraniu wspólnoty (wymieniając sprawy takie jak: ocenienie pracy zarządu lub zarządcy; wysłuchanie sprawozdania z pracy zarządu; uchwalenie rocznego planu gospodarczego) nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby w trakcie zebrania nie poruszyć innych ważnych dla danej społeczności tematów.

Po czwarte: zagłosuj!

Z pewnością najważniejszym punktem zebrań wspólnoty jest głosowanie decydujące o wprowadzeniu nowych przepisów. Do przyjęcia uchwały dochodzi, gdy opowie się za nią większość. Zazwyczaj nie chodzi w tym przypadku jednak o liczbę lokatorów, którzy opowiedzieli się za wprowadzeniem zmiany, ale wspomniana większość określana jest na podstawie posiadanych przez właścicieli udziałów w nieruchomości. Natomiast zgodnie z ustawą o własności lokali o treści uchwały podjętej z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel powinien zostać powiadomiony na piśmie.

Warto jednak pamiętać, że właściciel niezadowolony z przyjętego ustalenia zawsze ma możliwość zaskarżenia ustawy do sądu (np. gdy uzna on, iż w pewnym stopniu narusza ona jego interesy lub jest niezgodna z przepisami prawa). Właściciel musi jednak zrobić to w odpowiednim terminie. – Przepisy dają mu na to 6 tygodni od dnia przegłosowania uchwały na zebraniu lub od chwili powzięcia wiadomości o jej podjęciu w drodze indywidualnego zbierania głosów – zauważa Mariusz Łubiński.

Udział w rocznych zebraniach wspólnoty jest nie tylko okazją do rozliczenia zarządu z działalności w roku ubiegłym, ale daje nam też możliwość realnego wpływu na zmiany, które mogą dokonać się w obrębie naszej wspólnoty mieszkaniowej. To właśnie nasz głos może przesądzić o realizacji planowanego od lat remontu czy przyczynić się do wzrostu komfortu mieszkańców.

fot. archiwum

Translate »