Co to jest Commissioning? Poznajmy jego zalety

Zwiększony poziom świadomości i rosnące wymagania użytkowników sprawiły, iż kluczowym elementem, a niestety dość często pomijanym przez osoby zaangażowane w realizację projektu w warunkach polskich, stała się faza użytkowania obiektu. Zapewnienie komfortu użytkownika poprzez przeszkolenie obsługi i przekazanie personelowi zarządzającemu budynkiem wiedzy, dotyczącej systemów i instalacji, znacząco wspomaga osiągnięcie optymalnych parametrów, odnoszących się zarówno do subiektywnych odczuć użytkowników budynku, jak i skutkuje wymiernymi efektami finansowymi.

Błędy popełnione na etapie projektowania i budowy, nieprawidłowy sprzęt, źle wyregulowane instalacje oraz nieprawidłowa konserwacja wiążą się z poważnymi konsekwencjami na etapie eksploatacji. Oznacza to zwiększone ryzyko awarii urządzeń i systemów, złą jakość powietrza w pomieszczeniach, a w konsekwencji obniżenie komfortu użytkowników, aż do niezamierzenie podwyższonego zużycia energii i niskich wyników w zakresie efektywności energetycznej budynku. Co więcej, takie parametry jak odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu określane są już obecnie w umowach najmu, a ich niedotrzymanie może wiązać się z finansowymi konsekwencjami dla Wynajmującego.

Często pomijaną kwestią jest też rozregulowanie systemu po określonym czasie od momentu rozpoczęcia eksploatacji. Wynika to z tego, że w momencie oddawania budynku do użytkowania, wszystkie systemy są regulowane jeszcze dla pustego obiektu. Wprowadzanie się najemców o różnym profilu działalności i charakterze użytkowania powierzchni skutkuje nierównomiernym obciążeniem energetycznym budynku, co w konsekwencji może prowadzić do nadmiernego obarczenia pracą niektórych układów w budynku i niedotrzymania zakładanych parametrów w innych jego częściach.

Rozwiązaniem jest wdrożenie procesu Commissioningu, który ma na celu uniknięcie i wyeliminowanie wymienionych problemów i niezgodności. Commissioning obejmuje całościową weryfikację poprawności działania instalacji w budynku, poczynając od procesu planowania i projektowania, poprzez etap budowy i odbiorów, a na procesie użytkowania skończywszy. „Jest to jeden z kluczowych procesów, mających na celu zapewnienie prawidłowej pracy systemów w połączeniu z ich maksymalną wydajnością, a jednocześnie uzyskanie minimalnych, możliwych kosztów eksploatacyjnych. Commissioning jest też wymogiem wielokryterialnych systemów oceny budynków takich jak LEED, BREEAM, WELL Building Standard, które stanowią potwierdzenie zrównoważonego budownictwa. – mówi Agnieszka Rylska odpowiedzialna za dział Commissioningu w firmie Go4Energy.

Korzyści z implementacji procesu Commissioningu w projekcie obejmują:

  • dokładnie sprecyzowane wymagania Inwestora i wytycznych do projektowania
  • dodatkowe sprawdzenie projektu wykonawczego przez stronę trzecią
  • potwierdzenie dokumentacji urządzeń/elementów instalacji, objętych procesem nadzoru, co do jej kompletności i zgodności z wymaganiami projektu
  • weryfikacja poprawności wykonania i regulacji instalacji, będących pod nadzorem procesu Commissioningu, tzw. pomiary kontrolne
  • szkolenia obsługi budynku przeprowadzone wg. dokładnych wytycznych osoby nadzorującej
  • powtórne sprawdzenie w okresie eksploatacji budynku wszystkich systemów będących pod nadzorem, co pozwala nam zweryfikować, czy budynek działa optymalnie i zgodnie z założeniami projektowymi po określonym czasie użytkowania
  • zapewniony odbiór i sprawdzenie systemu BMS oraz automatyki, gdzie wytyczne co do tych czynności zostały kompletnie pominięte w polskich normach, wymaganiach i wytycznych.

fot. archiwum