„W rytmie natury” – premiera badania opinii Polaków na temat parków miejskich

Firma Husqvarna z początkiem wiosny 2018 zrealizowała badania opinii Polaków na temat parków miejskich oraz preferencji spędzania w nich czasu oraz jaki jest stan parków w Polsce. Odpowiedziano na pytania: Czy Polacy lubią spędzać w nich czas i jak często je odwiedzają? Kto chętniej spędza czas blisko natury: kobiety czy mężczyźni? Jak oceniamy stan polskich miejskich terenów zielonych? Co wyróżnia idealny miejski zieleniec, a co powoduje, że traci na atrakcyjności? Czy czujemy się w nich bezpiecznie? Czy smog skutecznie odstrasza nas przed przebywaniem w parkach? Na te i wiele innych pytań firma Husqvarna starała się znaleźć odpowiedzi i sprawdziła, czy można ułatwić Polakom korzystanie z parków i zachęcić ich do częstszego spędzania w nich czasu.

Pionierski projekt Husqvarna

Realizując projekt „W rytmie natury” Husqvarna pragnie zrozumieć potrzeby mieszkańców miast i zatroszczyć się o poprawę i jakości ich życia. Globalne trendy wskazują na istotną rolę parków i miejskich przestrzeni zielonych, gdzie mieszkańcy miast mogą poszukiwać spokoju, wyciszenia od miejskiego zgiełku i codziennych trosk. To właśnie ten trend skłonił firmę do zrealizowania pionierskiego na skalę kraju projektu „W rytmie natury.

Przez ostatnie lata firma przeprowadziła wiele badań na całym świecie, aby lepiej poznać nie tylko stan miejskich ogrodów, ale także preferencje społeczności w danych państwach w zakresie spędzania wolnego czasu i obcowania z naturą. Firma poszukiwała odpowiedzi dotyczących potrzeb mieszkańców miast związanych z miejskimi terenami zieleni. Analizowano także możliwą wizję przyszłości parków miejskich i sprawdzano, jak rozwój technologii wpłynie na jeszcze łatwiejsze, cichsze i mniej inwazyjne pielęgnowanie tych ogrodów.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że technologia maszyn akumulatorowych, pomimo dynamicznego rozwoju potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby trafić pod strzechy. Barier jest wiele – cena, brak zaufania do nieznanych rozwiązań technologicznych, obawy o wydajność maszyn i akumulatorów. Te bariery mają wpływ na tempo zmian. A zalety tego typu rozwiązań są oczywiste – maszyny które nie zanieczyszczają środowiska spalinami, tańsza eksploatacja dzięki akumulatorom które można eksploatować przez lata czy wreszcie brak zanieczyszczenia hałasem. Ostatnie badania przeprowadzone przez Husqvarna Group jasno pokazują, że przyzwolenie społeczne dla hałaśliwych maszyn maleje, stąd też nasza akcja społeczna #CicheSąsiedztwo. Wiele społeczności samoogranicza się w tym zakresie wprowadzając ograniczenia dla hałaśliwych maszyn spalinowych i zakazując ich używania np. w weekendy. Szalone? Nie sądzę. Zmiany zachodzą niezauważalnie, ale są nieodwracalne – mówi Maciej Konieczny, Dyrektor Handlowy Husqvarna Polska.

Badania opinii Polaków na temat parków miejskich

Z początkiem wiosny tego roku firma Husqvarna przeprowadziła badanie także w Polsce. Celem było poznanie opinii Polaków dotyczących form spędzania wolnego czasu, oceny parków miejskich i wizji jak mogą one wyglądać w przyszłości. W ramach akcji firma każdego roku wybierze miasta, w których razem z mieszkańcami przeprowadzi wspólne prace pielęgnacyjne na rzecz danych terenów zieleni, tak aby lokalna społeczność miała wpływ na kształt i kondycję danej przestrzeni. Poniższa analiza została uzupełniona o dane pochodzące z raportu firmy Husqvarna „Future Urban Parks Report” z 2016 roku, gdzie przebadano trendy i kierunku rozwoju parków w perspektywie najbliższych 12 lat

Metodologia badań

Badania dla firmy Husqvarna na temat opinii Polaków dot. polskich parków miejskich przeprowadził niezależny Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS). Badanie przeprowadzono w marcu tego roku na próbie losowo-kwotowej na ludności zamieszkującej miasta. Badanie zrealizowane było metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Ogólne opinie Polaków o parkach

Czy polskie parki są wg rodaków atrakcyjne?

W opinii badanych najważniejszym czynnikiem stanowiącym o atrakcyjności parku jest zadbana przestrzeń, niezależnie od pory roku – teren powinien być czysty, a trawniki i roślinność poddawane systematycznym zabiegom pielęgnacyjnym.

Czy pozytywnie oceniamy stan naszych parków?

Polacy ogólnie są zadowoleni ze stanu utrzymania parków miejskich.

Czy chcemy mieć bezpośredni wpływ na wygląd parków?

W tej kwestii zdania Polaków są podzielone, choć nieznacznie dominują wskazania twierdzące.

Jak często Polacy bywają w parkach?

Badani Polacy najczęściej odwiedzają parki kilka razy w tygodniu.

Dlaczego odwiedzamy parki?

Za największą zaletę parków badani wskazywali możliwość spacerowania oraz kontakt z przyrodą. To dwa najczęstsze powody, dla których respondenci odwiedzają parki miejskie.

Lubimy spędzać czas w parkach

Aż 87% osób deklaruje, że lubi spędzać czas w parkach. Prawie 57% wyraziło opinię w sposób zdecydowany, a trzech na dziesięciu odpowiedziało „raczej tak”. Brak przyjemności z przebywania w zieleńcach miejskich odczuwa nieco ponad 11% badanych Polaków. Kobiety i mężczyźni w podobnym stopniu deklarują, że lubią spędzać czas w miejskich terenach zielonych, jednak odsetek wskazań zdecydowanych jest wyższy u kobiet (prawie 65%) niż u mężczyzn (stanowi ponad 48%). W przyszłości zwiększy się znacznie czas, który będziemy chcieli spędzać w przestrzeni miejskich parków. Ponadto wg badań globalnych zastąpią one domowe przestrzenie takie jak: balkon, czy pokój zabaw.

Zdecydowana większość Polaków jest zadowolona ze stanu utrzymania parków miejskich.

Pozytywną opinię w zakresie kwestii utrzymania parków podziela więcej niż ośmiu na dziesięciu badanych. Jednak warto zauważyć, że znacznie częściej są to wskazania raczej dobre (61,9%) niż zdecydowane (18,6%). Odmienne spojrzenie na wygląd polskich parków deklaruje niespełna 15% respondentów. Kobiety lepiej niż mężczyźni oceniają stan utrzymania parków w ich miejscu zamieszkania (89,4% vs 71,4%). Wśród mężczyzn obserwujemy wyższy niż u kobiet odsetek wskazań negatywnych (20,6% vs 8,5%). Mężczyźni częściej niż kobiety nie potrafili jednoznacznie ocenić jakości parków znajdujących się w ich mieście.

Raz w tygodniu, aż ¼ Polaków odwiedza park.

Kilka razy w tygodniu zieleńce miejskie odwiedza niemal co czwarty mieszkaniec polskich miast. Raz w tygodniu taką aktywność podejmuje prawie 24% badanych, prawie 15% pojawia się tam raz na dwa tygodnie, a niecałe 18% raz w miesiącu. Ponad 17% jest w parku za na trzy miesiące. O ile kobiety deklarowały, że lubią spędzać czas w zieleńcach miejskich, to jednak mężczyźni częściej bywają w tych miejscach (częstotliwość kilka lub raz w tygodniu). Kobiety natomiast częściej niż mężczyźni podejmują taką aktywność raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu oraz raz na trzy miesiące.

Spacer. Najważniejsza forma spędzania czasu.

Możliwość spacerowania (52%) oraz kontakt z przyrodą (50,6%), to dwa najczęściej wskazywane przez badanych czynniki zachęcające do odwiedzania zielonych przestrzeni miejskich. Potrzeba odprężenia i relaksu (46,5%), możliwość spędzenia czasu z rodziną lub znajomymi (42,9%), korzystny wpływ na poprawę nastroju (42,6%), cisza i spokój (42%) oraz czysta i zadbana przestrzeń (40,5%) to wskazywane elementy parków miejskich skłaniające Polaków do ich odwiedzania.

Natomiast najrzadziej, do przebywania w parkach miejskich Polaków zachęca nas poczucie bezpieczeństwa (18,3%) oraz chęć nawiązania nowych kontaktów (12,2%). Raport globalny dot. przyszłości zieleńców miejskich także wskazuje, że istotnymi elementami dla odwiedzających będzie kwestia zdrowia psychicznego oraz poprawy aktywności fizycznej mieszkańców miast w 2030 roku.

Brak troski o czystość parku – zniechęca Polaków.

Tym, co w sposób szczególny zniechęca badanych do odwiedzania miejskich terenów zieleni to odchody zwierząt (55,9%). Niechęć do odwiedzania parków wiąże się głównie z brakiem dbałości o tereny zielone i zanieczyszczenie przestrzeni (40,9%.). Badani zwracają również uwagę na małą architekturę – dostrzegają brak ławek, toalet czy koszy na śmieci (24,5%). Nie lubią też zatłoczonych miejsc (23,9%). Blisko 19%, nie bywa w parkach ze względu na znaczną odległość od domu lub pracy, a prawie 18% twierdzi, że miejskie zieleńce nie są miejscem, w którym mogą się zrelaksować czy odprężyć. Najmniejsze znaczenie, w opinii respondentów ma większa infrastruktura. Brak restauracji czy fontanny zniechęca niespełna 9% respondentów do odwiedzania parków.

Park idealny? – to teren zadbany przez 4 pory roku.

Najważniejszym czynnikiem stanowiącym o atrakcyjności parku jest zadbana przestrzeń niezależnie od pory roku. Zdaniem respondentów teren powinien być czysty, a trawniki i roślinność poddawane systematycznym zabiegom pielęgnacyjnym (62,8%). Polacy doceniają zróżnicowaną roślinność z możliwością podziwiania różnych gatunków roślin czy zwierząt (47,2%). Cenią też ruch na powietrzu, zatem w idealnym parku powinna znajdować się powierzchnia o funkcji rekreacyjnej (46,1%). Kluczowe są też atrakcje dla rodzin odwiedzających parki razem z dziećmi (44,7%) oraz naturalne place zabaw, czy poukładane głazy i pnie (42,6%). Idealny park powinien być również wolny od smogu i zanieczyszczonego powietrza (42,5%), dobrze, jeżeli byłby zlokalizowany z dala od centrum miasta, stanowiąc miejsce wyciszenia i spokoju (40,5%). Park idealny powinien wyróżniać się minimalną ingerencją człowieka w przyrodę, pozostawiając jego cenne walory przyrodnicze (40,4%). Co ciekawe, Polacy najmniej cenią dostęp do większej architektury (23,8%) oraz nowoczesną infrastrukturę (23,7%). W zakresie patrzenia w przyszłość w porównaniu z badaniami (Future Urban Parks Report) Polacy nie koncentrują się na myśleniu o parkach jako o przestrzeni, która ma wykorzystywać nowoczesne technologie. Natomiast raport i badania łączy myśl, że są to przestrzenie wielofunkcyjne. W globalnym ujęciu przyszłości, większą i aktywną rolę odgrywają społeczności lokalne w utrzymaniu danego terenu. Raport globalny pokazuje, że ludzie chcą mieć także dostęp do parku przez całą dobę.

fot. Husqvarna