Kondycja sektora nieruchomości w II kw.2018r. – zrównoważona i stabilna. Kurczy się przestrzeń na wzrost cen

HRE Index ocenia, jako stabilną kondycję sektora nieruchomości w II kwartale 2018 roku. Na rynku nie występują obecnie trwałe nierównowagi, które mogą prowadzić do znaczących korekt w najbliższych kwartałach.

Potwierdziła to analiza czterech subindeksów: cen nieruchomości, sektora bankowego, gospodarstw domowych oraz sektora budownictwa, które składają się na końcowy indeks koniunktury na rynku nieruchomości HRE Index.
Dobra kondycja i sytuacja finansowa konsumentów, daje podstawy do stwierdzenia, że  2018r., będzie, kolejnym rekordowym rokiem, co do wartości umów kredytowych. Przestrzeń na wzrost cen, które w Polsce rosną wolniej niż w krajach UE, mocno się zawęża.

Analiza HRE Index wskazuje, że w II kwartale 2018 roku indeks końcowy koniunktury na rynku nieruchomości w II kwartale 2018 roku wyniósł 0,598 i był nieznacznie wyższy niż w I kw. 2018 roku – o 0,7 pkt. proc., oraz o 2,6 pkt. proc. wyższy od wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego.

– Oceniając poziom subindeksów w II kwartale, warto zwrócić uwagę, że subindeks cen na rynku nieruchomości znajduje się na stabilnym poziomie. Uwzględniając poziom subindeksu cen nieruchomości i gospodarstw domowych, którego wysokość świadczy o dobrej sytuacji finansowej konsumentów, możemy mówić o braku  istotnych zagrożeń dla rozwoju rynku nieruchomości. Możliwości dalszego zadłużenia na cele mieszkaniowe, pozostaje znaczący i stąd przewidujemy, że rok 2018 będzie kolejnym rekordowym rokiem w zakresie wartości zawartych umów kredytowych, choć prawdopodobnie przy mniejszej liczbie umów – mówi Michał Cebula, HRE Think Tank.

– Sektor budownictwa mieszkaniowego znajduje się pod silną presją popytową. I stąd historycznie największe wartości naszego subindeksu, na co największy wpływ mają rozpoczęte budowy. Jak wskazywaliśmy w maju, dla części firm z tego sektora przy rosnącej presji cen wytwarzania może to oznaczać, mimo silnego popytu, trudności. Pośrednio obrazuje to WIG Nieruchomości, który w drugim kwartale stracił ponad 5%. Najlepiej będą w takiej sytuacji sobie radziły firmy z dostępem do stabilnego finansowania i o krótkich cyklach produkcji – podkreśla Michał Sapota z HRE Think Tank.

– Po historycznie bardzo wysokich dynamikach cen realnych nieruchomości w drugiej połowie 2017 roku, drugi kwartał 2018 roku przyniósł osłabienie wartości tych zmiennych. Sugeruje to, że w naszym kraju, przestrzeń na wzrost cen w przyszłości zaczyna być coraz bardziej ograniczona. W Polsce ceny nieruchomości rosną wolniej niż w większości krajów UE w których ostatnie trzy lata, to okres stałego i dość znaczącego wzrostu cen – mówi Maciej Grabowski z HRE Think Tank.

Subindeks cen HRE Index

II kw. 2018 roku nie przyniósł istotnych zmian w zakresie wartości subindeksu cen nieruchomości. O ile w I kw. 2018 roku analizowany subindeks kształtował się na poziomie 0,800, w II kw. 2018 było to 0,799.

Subindeks sektora bankowego HRE Index

Na koniec II kw. 2018 roku subindeks sektora bankowego wyniósł 0,447 i był nieznacznie wyższy (o 2,4 pkt. proc.) niż kwartał wcześniej. Tym samym sygnalizowany we wcześniejszych edycjach spadkowy trend w zakresie kształtowania się powyższego wskaźnika został wyhamowany.

Subindeks gospodarstw domowych HRE Index

W II kw. 2018 roku subindeks gospodarstw domowych ukształtował się na poziomie 0,39, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu z I kwartałem 2018 roku o 0,5 pkt. proc.

Subindeks sektora budownictwa HRE Index

W II kw. 2018 roku subindeks sektora budownictwa odnotował najwyższą wartość w historii (od I kw. 2007 roku) i ukształtował się na poziomie 0,792. Na przestrzeni kwartału poziom wskaźnika podniósł się o kolejne 1,8 pkt. proc. Świadczy to o bardzo wysokiej koniunkturze na rynku budowlanym, determinowanej przede wszystkim wysoką podażą mieszkań.

fot. archiwum